Jeugdfonds SPORT Amsterdam

 

BERICHT JEUGDSPORTFONDS INZAKE VERHOGING  1-1-2018: 

 1 Verhoging van maximale vergoeding van 225 naar 300:

Vanaf 1 januari 2018 is het maximaal te vergoeden bedrag door het Jeugdsportfonds Amsterdam vastgesteld op 300 euro.   Dit betreft de vergoeding per jaar per kind voor sportcontributie, inclusief eventuele attributen tot een maximum van 80 euro.

 Hiermee komen we tegemoet aan het duurder worden van sportdeelname in het algemeen en vergroten we de keuzevrijheid. In veel gevallen ligt de contributie lager en heeft deze verhoging van het maximaal te vergoeden bedrag geen gevolgen. Wij rekenen nog altijd op betrokkenheid en medewerking vanuit u als sportaanbieder ten aanzien van de doelstelling om alle kinderen in Amsterdam een kans te bieden om te sporten, óók met betrekking tot de gehanteerde contributietarieven.

Registratie Stadspasnummer

Wanneer het kind in bezit is van een Stadspas, geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie en motivatie voor het indienen van een aanvraag. Het nummer dat ingevuld dient te worden bij het doen van een online aanvraag betreft het19-cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660 (zie afbeelding). Hier wordt ook duidelijk naar verwezen op het nieuwe invulformulier voor ouders (link naar digitale versie van ouderformulier 2018).

 Ongewijzigd: het is ook mogelijk om zonder het bezit van een Stadspas een aanvraag in te dienen, wanneer financiële ondersteuning nodig is. In dit geval dient bij de aanvraag een geldige motivatie op te worden gegeven.
============================================================

 Jeugdsportfonds Amsterdam stappenplan zwemmen

1. Ouder schrijft het kind in bij het zwembad en draagt de inschrijfkosten. Hiervan ontvangt ouder een bewijs.
2. Na ontvangst van het bewijs dient intermediair een aanvraag in bij het Jeugdsportfonds Amsterdam.
3. Het Jeugdsportfonds stuurt het zwembad een bericht met de vraag of de jongere al staat ingeschreven en of bekend is wanneer deze zal starten. (De Intermediair kan dit ook al aangeven bij de aanmelding)
4. Zwembad reageert: A) Kind is bekend B) Kind niet bekend Bij kind niet bekend ontvangt de intermediair van het Jeugdsportfonds Amsterdam een bericht om het kind naar het zwembad te sturen voor inschrijving.
5. Indien het kind bekend is bij het zwembad en aan alle voorwaarden voldoet, komt de aanvraag op de wachtlijst. Jeugdsportfonds beoordeelt de aanvraag en indien akkoord komt de aanvraag op de wachtlijst;
6. Zwembad geeft Jeugdsportfonds een signaal wanneer het kind kan starten;
7. Jeugdsportfonds keurt de aanvraag goed. De intermediair en het zwembad krijgt hiervan een bericht/factuurverzoek.

LET OP:  IN VEEL GEVALLEN KAN ER EEN AANVULLING AANGEVRAAGD WORDEN BIJ: www.stichtingsina.nl
http://www.stichtingsina.nl/projecten/sponsormaatje/aanmelden-als-kind/
N
a toekenning van de Jeugdsportfonds kunnen de ouders bij Stichting Samen is niet alleen een aanvraag indienen.  Als het akkoord is krijgen wij een bericht van ze dat we ze voor het verschil een factuur kunnen sturen. Dit betekent dat dus in veel gevallen hele contributie betaald wordt door Jeugdsportfonds + Sina en hoeven ouders geen eigen bijdrage te betalen. 

Spelregels Jeugdsportfonds Amsterdam 2017

Het Jeugdsportfonds Amsterdam is een stichting die – binnen haar financiële mogelijkheden – ervoor zorgt dat kinderen in groepsverband kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18jaar, woonachtig in Amsterdam waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. Financiering; Het werk van het Jeugdsportfonds Amsterdam wordt grotendeels gefinancierd met een subsidie van het Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam, in het kader van het Armoedebeleid. Daarnaast worden inkomsten geworven in de vorm van sponsorbijdragen uit het bedrijfsleven en donaties van verenigingen en particulieren in Amsterdam en omstreken.

Spelregels

1. De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een intermediair. Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, ouder- en kindadviseur, gymdocent, combinatiefunctionaris of de jeugdhulpverlener. Organisaties waar onze intermediairs werken vindt u hier http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl/545/intermediairs

2. De intermediair is bevoegd om een aanvraag in te dienen als zij via “Alle kinderen doen mee” http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl/72/aanvraag_indienen toegang heeft verkregen.

3. De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Als regel worden aanvragen binnen 5 werkdagen afgehandeld, met uitzondering van de vakanties. Een gehonoreerde aanvraag is 12 maanden geldig. Aan het eind van deze periode krijgt de intermediair automatisch bericht dat de aanvraag is verlopen en er desgewenst een nieuwe aanvraag ingediend kan worden. Aanvragen worden dagelijks beoordeeld.

4. Jongeren woonachtig in Amsterdam tussen de 4 en 18 jaar komen in aanmerking komen voor een vergoeding.

5. Aanvragen voor peutergymnastiek, fitness en aerobics worden niet in behandeling genomen. De nadruk ligt op sporten in teamverband. Klik hier http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl/546/sportverenigingen voor een overzicht van de sporten die wel worden opgenomen. Aanvragen voor ballet, streetdance en andere dansvormen kunt u indienen bij het Jongeren Cultuurfonds via www.jongerencultuurfonds.nl

6. De inkomenspositie van de ouders van het kind is doorslaggevend voor de toekenning. Deze kan het eenvoudigst worden aangetoond door:

– het bezit van een Stadspas. Het stadspasnummer dient te worden vermeld in de aanvraag.

Indien het gezin geen stadspas bezit, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht, waarin bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het gezin:

– minder dan 120% van het minimumloon verdient.
– met schuldsanering te maken heeft ( bewijs dient te worden overlegd)
– een illegale status heeft
– anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

7. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 300,- per 12 maanden. Dit bedrag is inclusief attributen. Wij vergoeden niet meer dan € 80,- voor attributen.

8. Bij aanvragen voor (zaal)voetbal die in het midden van het seizoen worden ingediend (periode 1 januari – 31 mei 2016), dient de voetbalvereniging het tarief aan te passen aan de kortere speelperiode. In dit geval geldt de datum van aanvraag als startdatum. In geval van aanvragen voor ( zaal)voetbal, ingediend in de periode 1 juni t/m 31 dec. 2016, hanteren wij het gehele voetbalseizoen 2016-2017. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de startdatum automatisch op 01-08-2016 en de einddatum 31-07-2017 gezet. Spelregels Jeugdsportfonds Amsterdam 2017. Aanvragen voor eerdere voetbalseizoenen (bijv. 2015-2016) zijn voor rekening van de ouders en zullen wij derhalve afwijzen.

9. De sportvereniging/ -aanbieder dient binnen drie maanden na goedkeuring van de aanvraag de factuur in bij het Jeugdsportfonds via penningmeester.amsterdam@jeugdsportfonds.nl of naar het postadres: Jeugdsportfonds; t.a.v. Amsterdam, Pilotenstraat 6G; 1059 CJ Amsterdam. De toegekende bijdrage wordt op basis van een factuur binnen drie weken betaald aan de sportvereniging/ -aanbieder waar het kind gaat sporten. De sportaanbieder moet ten minste een jaar hebben bestaan om voor vergoeding in aanmerking te komen .

10. Reeds betaalde contributies worden NIET met terugwerkende kracht door het Jeugdsportfonds vergoed!

11. Jongeren die op een wachtlijst staan kunnen NIET worden aangemeld; het kind moet na toekenning meteen kunnen starten op de club.

12. De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Twee keer per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om een update te geven over de sportontwikkeling van het kind. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven vervalt de aanspraak op een volgende periode.